Acianthera sarracenia - (Luer) Pridgeon & M.W.Chase (2001)

Synonymes : Pleurothallis sarracenia - Luer (1986)


Espèce botanique.  Croissance sympodiale.

Espèce synonyme. Voir l'espèce de référence : Pleurothallis sarracenia

Photographies

Pas encore de photographie.