Pleurothallis arevaloi - Schltr. (1924)

Synonymes : Pleurothallis grobyi - Batem. (1835)


Espèce botanique.  Croissance sympodiale.

Espèce synonyme. Voir l'espèce de référence : Pleurothallis grobyi

Photographies

Pas encore de photographie.